عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج