جلسه معارفه دانشجویان نو ورود دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج

جلسه معرفی فنی و مهندسی

جلسه معارفه برای آشنایی دانشجویان نو ورود با رشته تحصیلی، گروه درسی و فضای دانشکده است. اگر امکان حضور در جلسات را دارید حتما در جلسات شرکت کنید. زمان بندی و لینک برگزاری جلسه مجازی معارفه دانشجویان نو ورود دانشکده فنی و مهندسی: زمان بندی جلسات لینک اصلی خبر